Ochrana osobních údajů

Následující informace o ochraně údajů obsahují přehled o zpracování vašich osobních údajů.

 

Prostřednictvím tohoto dokumentu vám poskytujeme přehled o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů a přehled práv, která dle  legislativy o ochraně osobních údajů můžete uplatňovat. Přesné údaje o rozsahu a účelu zpracování závisí na specifických poskytnutých službách.

 

1. Kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů a koho v této věci můžu kontaktovat?

Zpracování vašich osobních údajů provádí:

     GRENKELEASING s.r.o.
     IČ: 45807655
     Sídlo: Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00
     Email: infoanti spam bot@grenkeanti spam bot.cz
     Telefon:+420 221 501 711


Dále se můžete ve věcech zpracování osobních údajů obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti:

     GRENKELEASING s.r.o.
     K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů
     IČ: 45807655
     Sídlo: Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00
     Email: gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.cz

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které dostáváme od našich zákazníků prostřednictvím našich obchodních vztahů. V případech, kdy je takové zpracování nutné za účelem poskytnutí některé služby také zpracováváme osobní údaje, které lze získat z veřejně přístupných zdrojů a evidencí (např. centrální evidence exekucí, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, tisku, internet) nebo údaje, které nám poskytnou naši obchodní partneři nebo další oprávněné třetí strany (např. komerční úvěrová agentura).

Osobní údaje, které zpracováváme jsou zejména:

 • Osobní údaje (jméno, trvalý pobyt, datum narození, národnost)
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa)
 • Identifikační údaje (např. číslo občanského průkazu, kopie identifikačního dokladu)
 • Autentizační údaje (např. podpisový vzor)
 • Detaily objednávky (např. číslo objednávky
 • Údaje shromážděné za účelem splnění našich smluvních povinností (např. prodejní údaje z platebních transakcí)
 • Údaje o finanční situaci (např. informace o platební morálce a solventnosti, finanční rating a hodnocení, původ majetku)
 • Reklamní a prodejní údaje (včetně reklamního hodnocení), údaje o dokumentaci (např. zápisy z konzultací)

 

3. Proč zpracováváme vaše údaje (účel zpracování) a na základě jakého právního titulu?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) na základě následujících právních titulů:

 

a. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (Článek 6(1b) GDPR)

Údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnutí smluv o finančních službách našim zákazníkům nebo za účelem přijetí opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Účel zpracování údajů bude v první řadě zaměřen na poskytnutí samotného produktu (např. leasing a faktoring) a může zahrnovat posouzení potřeb, konzultace a provádění finančních transakcí. Další podrobnosti o účelu zpracování údajů naleznete v příslušné smluvní dokumentaci a všeobecných obchodních podmínkách.

 

b. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti (Článek 6(1f) GDPR)

Pokud to naše společnost považuje za nutné, zpracováváme vaše údaje nejen pro skutečné splnění smlouvy, ale také na ochranu vlastních oprávněných zájmů a zájmů třetích stran, zejména:

 • Konzultace a sdílení dat s úvěrovými agenturami (např. Creditreform s.r.o., SOLUS) s cílem stanovení úvěrových rizik

  Pro účely kontroly úvěrových rizik a rizik spojených s plněním finančních závazků, jakožto i v rámci prevence trestné činnosti  jsou vaše osobní údaje poskytovány a zpracovávány společnosti CRIF – CZECH CREDIT BUREAU, A.S. a  společnosti Creditreform s.r.o. Dále osobní údaje sdílíme se společností Grenke AG, se sídlem Neuer Markt 2, D-76352 Baden-Baden, Německá spolková republika.
  Právním titulem pro sdílení těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR může být použit jako titul pro sdílení údajů pouze v případě, že je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích stran a nemá přednost před zájmy nebo základními právy a základními svobodami subjektu údajů.
  Výše uvedené úvěrové agentury zpracovávají obdržené údaje za účelem vytvoření profilu (hodnocení) a hodnocení bonity a solventnosti fyzických osob. Tyto informace poskytují dalším subjektům v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku (případně i v jiných třetích zemích, za předpokladu, že existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany osobních údajů).
  Podrobné informace v souladu s článkem 14 GDPR týkající se činností prováděných úvěrovými agenturami naleznete v informacích o příslušné agentuře.
 • Kontrola a optimalizace postupů spojených se zjištěním požadavků pro účely přímého prodeje
 • Reklama nebo průzkum trhu a veřejného mínění
 • Uplatnění právních nároků a zpracování v rámci soudních sporů
 • Zajištění bezpečnosti IT a zabezpečení IT postupů v naší společnosti
 • Prevence a objasnění trestných činů
 • Bezpečnostní opatření pro budovy a zařízení (např. Řízení přístupu)
 • Opatření pro řízení podniku a opatření k vývoji produktů a služeb

 

c. Zpracování na základě vašeho souhlasu (Článek 6(1a) GDPR)

Pokud jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely (např. předávání údajů v rámci holdingu, vyhodnocení platebních transakcí za účelem marketingu), bude toto zpracování prováděno na základě souhlasu. Souhlas lze kdykoli odvolat. To platí i pro odvolání souhlasů udělených před vstupem GDPR v platnost, tj. 25. květen 2018. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování dotčených údajů na základě dalšího právního titulu.

 

d. Zpracování na základě zákonné povinnosti (Článek 6(1c) GDPR)

Vaše údaje jsou také zpracovávány na základě zákonných povinností vyplývajících z českého právního řádu (např. zákon o obchodních korporacích, zákon proti praní špinavých peněz, daňové zákony, zákon o účetnictví). Účely zpracování údajů v tomto případě zahrnují zejména  kontrolu bonity a solventnosti, potvrzení totožnosti a věku, předcházení podvodům a praní špinavých peněz, splnění kontrolních a oznamovacích požadavků stanovených daňovými zákony a posouzení a řízení rizik.

 

4. Komu budou mé osobní údaje zpřístupněny?

Vaše údaje budou zpřístupněny zaměstnancům naší společnosti a to v rozsahu nezbytném pro splnění smluvních a zákonných povinností.

 

5. Budou mé osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Vaše údaje budou předávány do zemí, které nejsou členy Evropské Unie (“třetí země”) pouze pokud:

 • je to nutné pro uskutečnění vaší objednávky (např. platební příkaz),
 • je to zákonná povinnost (např. Upozornění dle daňové legislativy), nebo
 • jste dal výslovný souhlas.

 

6. Jak jsou mé údaje zpracovávány na webu?

Není-li uvedeno jinak, zpracováváme vaše údaje na našich webových stránkách pouze za účelem zpracování Vaši žádost (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo na základě oprávněného zájmu (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

 

a. Využívané údaje
Při každém přístupu ke stránce nebo souboru se obecné údaje o přístupu automaticky ukládají do souboru v souladu s tímto postupem. Tyto údaje jsou uchovávány pouze pro systémové a statistické účely nebo v některých výjimečných případech jako důkaz spáchání trestné činnosti.
Uživatelské údaje používáme k vylepšení našich webových stránek a k prezentaci obsahu, který odráží vaše zájmy, na různých webových stránkách a na více koncových zařízeních. Žádné uživatelské údaje nejsou v rámci tohoto procesu kombinovány s osobními údaji. Údaje, které nám sami poskytnete budou v optimální míře během procesu ukládání také zálohovány. Totéž platí pro data uložená v našem systému. Z bezpečnostních důvodů ukládáme vaši IP adresu. Tento údaj je případně užíván na základě oprávněného zájmu.
Žádným způsobem neukládáme historii navštívených stránek. Údaje nejsou předávány třetím stranám ani jinak vyhodnocovány, pokud neexistuje zákonná povinnost tak učinit.
Konkrétně, v rámci každého požadavku jsou ukládány následující údaje:

 • Použité konečné zařízení
 • Název souboru, který navštěvujete
 • Datum a čas požadavku
 • Časové pásmo
 • Množství přenášených dat
 • Oznámení, zda byla požadavek úspěšný
 • Popis typu použitého webového prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Předchozí navštívená stránka
 • Poskytovatel
 • IP adresa uživatele

 

b. Komunikace se společností
Pokud nás kontaktujete (např. pomocí kontaktního formuláře), ukládáme vaše údaje pro účely zpracování vaší žádosti a také za účelem další komunikace. Po zpracování vašeho požadavku budou všechna data smazána. Toto nezahrnuje údaje, pro které existuje zákonný nebo jiný požadavek takové údaje uchovávat.

 

c. Registrace
Používáme pouze údaje, které nám poskytnete při registraci za účelem provozování našich webových stránek.
Při registraci ukládáme následující údaje:

 • Emailová adresa,
 • Uživatelské jméno,
 • Heslo.

 

d. Použití cookies
Používáme soubory cookies, a to ke zlepšení výkonu a použitelnosti našich webových stránek. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Některé cookie budou  odstraněny na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (dočasné soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstanou na vašem konečném zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem rozpoznat váš prohlížeč znovu při příštím prohlížení (trvalé soubory cookie).
Soubory cookie neumožňují přístup k ostatním souborům v počítači nebo zjištění vaši e-mailové adresy.
Většina prohlížečů má nastavení, které umožňuje soubory cookie automaticky přijímat. Pokud je váš prohlížeč nastaven tímto standardním způsobem, všechny procesy ohledně souborů cookies proběhnou bez povšimnutí v pozadí. Toto nastavení však můžete kdykoliv změnit.
Můžete nastavit váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o zasílání souborů cookie a rozhodnout se individuálně o jejich přijetí, nebo v některých případech obecně vyloučit přijímání souborů cookie.
Pokud omezíte přijímání souborů cookie, mohou být omezeny i některé funkce našeho webu.

 

e. Užití Piwik
Máme oprávněný zájem (tj. analýza, optimalizace a  efektivní provoz našich webových stránek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) při využívání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem společnosti Piwik, který statisticky hodnotí uživatelské přístupy.
Vaše IP adresa je před uložením zkrácena. Společnost Piwik používá soubory cookie, které jsou uloženy v koncových zařízeních uživatelů, a umožňují analyzovat používání této služby online. Za tímto účelem mohou být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily. Informace obsažené v souboru cookie o vašem používání této online služby jsou uloženy na našem serveru a nejsou předávány třetím stranám.
Z tohoto zpracování dat se můžete kdykoliv odhlásit.

 

7. Jak jsou mé údaje zpracovávány na zákaznickém portálu?

Na adrese https://login.grenke.net poskytujeme našim zákazníkům přístup na zákaznický portál, ve kterém zákazník nebo vybraní zaměstnanci společnosti mají přístup k následujícím funkcím.

 

a. Registrace
Při registraci ukládáme následující údaje:

 • Emailová adresa,
 • Heslo,
 • Aktivační kód.

Jako zákazník můžete poskytnout vybraným zaměstnancům svůj vlastní přístup k vašemu účtu na portálu.

 

b. Funkce
Na portálu poskytujeme následující funkce:

 • Přehled aktivních smluv
 • Správa smluv a pojistných smluv
 • Úpravy hlavních smluvních údajů
 • Zobrazení faktur, kopií smluv a obecných smluvních podmínek
 • Uplatnění nároku

 

c. Zpracování údajů
Používáme údaje poskytnut při registraci nebo v rámci používání portálu, pokud je to nezbytné k poskytnutí relevantního prvku na portálu, k uzavření smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření na žádost subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 

d. Odpovědnost
Pokud poskytnete své údaje prostřednictvím portálu, jste zodpovědní za jejich přesnost při zadávání a uložení na portálu a za související požadavky na ochranu dat.

Naše společnost je odpovědná za zpracování údajů v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a za zabezpečení zpracování údajů popsaných v části 7 písm. c).

 

e. Hesla
Přihlášení je možné pouze s heslem. Vy nebo příslušný zaměstnanec odpovídáte za nastavení bezpečného hesla a znemožnění přístupu k vašemu heslu třetím stranám.

 

f. Použitelnost obchodních podmínek
V rámci užívání zákaznického portálu rovněž platí obchodní podmínky, dostupné na adrese www.grenke.cz.

 

g. Právo odvolat souhlas a odstranit účet
Údaje poskytnuté prostřednictvím portálu můžete kdykoli smazat a uživatelský účet odstranit.

Tímto způsobem je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů poskytnutých v rámci registrace a používání portálu.

Obdobně, veškeré zpracovávané údaje budou odstraněny, jakmile je splněn účel, pro který byly shromážděny, a neexistují žádné zákonné povinnosti, které by odstranění vylučovaly. Pokud údaje nejsou vymazány, protože jsou nezbytné pro jiné zákonné účely, jejich zpracování bude omezeno výhradně pro tento účel. Například to platí pro uživatelská data, která musí být uložena podle daňových nebo účetních zákonů.

 

8. Jak dlouho budou mé údaje uchovávány?

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nutnou ke splnění našich smluvních závazků a zákonných povinností. Berte prosím na vědomí, že smluvní vztah s naší společností je ve své podstatě dlouhodobý závazek.

V souladu s GDPR budou vaše údaje odstraněny v případě, kdy pro jejich zpracování nemá naše společnost právní titul. Na základě všeobecných právních předpisů naše společnost zpracovává a uchovává vaše osobní údaje po dobu až 10 let.

 

9. Jaká mám práva?

Jako subjekt údajů máte právo na:

 • přístup dle Článku 15 GDPR,
 • opravu dle Článku 16 GDPR,
 • výmaz dle Článku 17 GDPR,
 • omezení zpracování dle Článku 18 GDPR,
 • vznešení námitky dle Článku 21 GDPR, a
 • přenositelnost údajů dle Článku 20 GDPR.

Dále máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu (dle Článku 77 GDPR).

Dále můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. To platí i pro odvolání souhlasů udělených před vstupem GDPR v platnost, tj. 25. květen 2018. Odvolání souhlasu se nevztahuje na již provedené a dokončené zpracování osobních údajů.

 

10. Musím své osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění s tím spojených smluvních nebo zákonných povinností. Bez těchto údajů nebudeme schopni s vámi řádným způsobem uzavřít smlouvu.

Zákon proti praní špinavých peněz zakládá povinnost dostatečným způsobem před uzavřením smlouvy identifikovat každou osobu, což vyžaduje ověření identity pomocí dokladu totožnosti, a zaznamenání celého jména, data narození, státní příslušnosti, adresy trvalého pobytu a čísla dokladu totožnosti. Pokud potřebnou součinnost neposkytnete a neumožníte splnit naši zákonnou povinnost, nemůžeme vám poskytnout naše služby.

 

11. Do jaké míry je vaše rozhodování automatizováno?

Naše rozhodování ve vztahu k uzavření smluvního vztahu není vykonáváno prostřednictvím automatizovaného individuálního rozhodování ve smyslu Článku 22 GDPR. Použijeme-li tento postup v jednotlivých případech, poskytneme vám o tom dodatečné informace.

 

12. Provádíte profilování?

V některých případech automatizujeme zpracování osobních údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů subjektů údajů (profilování). Profilování používáme například v následujících případech:

 • boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a trestné činnosti, která ohrožuje zájmy společnosti;
 • použití nástrojů k posouzení poskytování cílených informací a asistence s produkty, které nám umožňují komunikovat a inzerovat (včetně průzkumu trhu a veřejného mínění) způsobem, který splňuje vaše potřeby;
 • hodnocení bonity, solventnosti a důvěryhodnosti procesem, který poskytuje údaje o pravděpodobnosti toho, že zákazník splní své platební povinnosti v souladu se smlouvou. Tento proces bere v potaz příjem, výdaje, stávající závazky, zaměstnání, délku smluvního vztahu, zkušeností z předchozích obchodních vztahů, splácení předchozích půjček, stejně jako informace od úvěrových agentur. Hodnocení je založeno na akreditovaném matematickém statistickém postupu, který byl řádně testován. Takto vyvozené hodnocení je použito při rozhodování o prodeji produktu a jsou zahrnuty do běžných postupů řízení rizik.


Právo na vznešení námitky dle Článku 21 GDPR

1. Právo na vznešení námitky v individuálních případech

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Osobní údaje dále nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

2. Právo na vznešení námitky v případě přímého marketingu

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud uplatníte vaše právo na vznešení námitky, vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat za účelem přímého marketingu.

Uplatnit toto právo je možné jakoukoli formu, ale preferovaně písemnou nebo elektronickou formou:

     GRENKELEASING s.r.o.
     K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů
     IČ: 45807655
     Sídlo: Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00
     Email: gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.cz

na začátek